Truy cập nội dung luôn

BẢNG THEO DÕI NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG
(Ngày 03 tháng 07 năm 2022)
STT Tên khoa Tổng số bệnh nhân
Nội trú
(1)
Tổng số điều
dưỡng
(2)

(3)
Phép
(4)
Ốm
(5)
Đi học
(6)
Công tác
(7)
Sinh đẻ
(8)
Tiếp nhận
(9)
Điều chuyển
(10)
Hiện có
(2+9 -(3+4+5+6+
7+8+10))
Đề xuất
1 Khoa Khám bệnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Khoa Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Khoa CNC&ĐTBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Khoa Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Khoa PHCN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Khoa TTTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Khoa KSNK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Khoa XN&CĐHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0