Truy cập nội dung luôn
Tháng/Năm Phòng ban
BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 07/2022
Phòng ban:
STT Họ và tên Ngày trong tháng Tổng
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN